Атестація у 2020-2021 н.р.

Атестація педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році проходитиме відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 та  від 08.08.2013 № 1135).

У зв’язку із введенням в дію нового Закону України “Про освіту” надаємо роз’яснення щодо застосування окремих статей цього Закону стосовно організації та проведення атестації педагогічних працівників.

Зокрема, стаття 50 Закону України “Про освіту” визначає атестацію педагогічних працівників як систему заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Відповідно до пункту 3 цієї статті за результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 23 грудня 2015 року №1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння”).

Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

— має освіту, яка відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовим актам у галузі освіти;

— виконує посадові обов’язки у повному обсязі;

— пройшов підвищення кваліфікації.

Відповідно до зазначеної вище постанови, за підсумками атестації (пункт 6) педагогічним працівникам з освітнім ступенем магістра, присвоюються кваліфікаційні категорії (пункт 2) та педагогічні звання (пункт 3).

Цією постановою (пункт 5) кваліфікаційна категорія присвоюється у разі призначення на посаду педагогічного працівника, на якій передбачено її присвоєння:

— особі, яка вперше призначається на таку посаду, — “спеціаліст”;

— особі, яка має науковий ступінь, — “спеціаліст вищої категорії”.

Звертаємо увагу, що  відповідно до пункту 2 підпункту 2) розділу XV. “Прикінцеві та перехідні положення” в останній чинній редакції від 16 січня 2016 року Закону України “Про вищу освіту”, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Таким чином, особам, які здобули вищу освіту на початковому (“молодший бакалавр”, “молодший спеціаліст”) та першому (“бакалавр”) рівнях вищої освіти за підсумками атестації встановлюються тарифні розряди.

Вимоги щодо виконання посадових обов’язків педагогічних працівників визначаються Конституцією України, Законом України “Про освіту” (стаття 54 пункт 2) Коексом законів про працю України, спеціальними законами, колективним і трудовим договорами, установчими документами закладу освіти.

У 2020/2021 навчальному році при атестації педагогічних працівників до уваги братимуться:

-курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та інші види підвищення кваліфікації, що відповідають вимогам спеціальних законів;

-довгострокове підвищення кваліфікації та короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, “круглі столи” тощо), стажування педагогічних працівників професійних та професійно-технічних закладів освіти відповідно до наказу МОН України від 30 квітня 2014 року № 535;

-довгострокове підвищення кваліфікації та короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, “круглі столи” тощо), стажування педагогічних  працівників закладів передвищої та вищої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48.

Разом з тим, стаття 59 (пункт 2) Закону України “Про освіту”  визначає види та форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме: навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо у інституційній, дуальній, на робочому місці (на виробництві)  формах.

Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, або  в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб.

Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної   ради.

Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний  працівник.

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів  підвищення кваліфікації затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Починаючи з 2018 року при плануванні підвищення кваліфікації педагогічних працівників   необхідно враховувати вимоги статті 59 Закону України “Про освіту”, зокрема абзацу третого частини другої цієї статті, який набуває чинності з 01.01.2018 року, та відповідних спеціальних законів: “Про загальну середню освіту”, “Професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про вищу освіту”.