Методична робота

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління  всіх рівнів з питань освіти  і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

В організації навчально-виховного процесу пріорітетними  напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання.

Структура навчального року, режим роботи школи, навчальні плани затверджені і відповідають чинному законодавству України.

Календарно – тематичне планування  вчителів  проаналізоване адміністрацією школи і затверджене.

Робота школи відповідає вимогам Закону « Про мови»: вся документація закладу, наради, педагогічні ради, засідання ведуться українською мовою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання  навчальних  досягнень учнів, затвердженими МОН України.

Навчально-виховний процес забезпечено програмами, підручниками, педагогічними періодичними виданнями тощо.

Мета та завдання  колективу обумовлені проблемною темою школи

«Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій».

Вся діяльність  педагогів була спрямована на вирішення  таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • організація науково –дослідницької роботи учнів;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого вчителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних місячників, декад;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • продовження роботи щодо забезпечення  та зміцнення  здоров’я учнів;
 • підвищення іміджу навчального закладу;
 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;
 • забезпечення реалізації змісту Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • участь у Всеукраїнському експерименті за темою: «Змістовно-методичне забезпечення цінніснорієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа — освіта для життя»;
 • кадрові питання: своєчасне проходження курсової перепідготовки, атестації педпрацівників;
 • забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів;
 • соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників школи:

— щорічно проводиться медичний огляд працівників школи та учнів;

 • контроль за навчально-виховним процесом:
  • відстеження та аналіз навчальних досягнень учнів;
  • корекційна діяльність з підвищення якості знань;
  • поєднання якісного і кількісного аналізу ефективності діяльності учнів.

На початок 2017-2018 навчального  року у школі навчалося 1004 учнів.

Укомплектовано 33 класи, з середньою наповнюваністю – 30 учнів.

Охоплено навчанням 100% учнів.

Колектив школи цілеспрямовано працює над питанням охорони прав дитини.

 

У 2017-2018 н.р. атестацію пройшли 10 вчителів школи, з них 8 вчителів пройшли курсову перепідготовку в Інституті післядипломної педагогічної освіти . Під час проведення атестації, здійснення  експертного  оцінювання  якості роботи з різних питань адміністративного контролю адміністрація школи дотримувалась етики, врахувала самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування  констатуючої атестаційної оцінки. Це дало можливість уникнути непорозумінь у період атестації.

Завдяки педагогічній культурі вчителів, систематичній праці всіх ланок шкільного самоврядування та адміністративному керівництву в педагогічному колективі встановлений нормальний морально-психологічний клімат.

Адміністрація школи вивчила і узагальнила досвід вчителів.

У 2017-2018 навчальному році значна увага приділена впровадженню  нових педагогічних технологій, серед яких слід відзначити уроки логіки, добросусідства та сучасні інноваційні технології.

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці та якісного відношення вчителів до своєї справи, соціально-педагогічної адаптації молодих учителів, доцільність розстановки кадрів для врядування закладом – завжди на порядку денному адміністрації.

 

 

Аналіз науково-методичної  роботи

Методична робота в  школі І-ІІІ ступенів  № 284 в 2017–2018 навчальному році була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, чинних нормативних документів про організацію методичної роботи, річного плану роботи школи, на оптимізацію навчально-виховного процесу, подальше вдосконалення роботи з педагогічними працівниками, підвищення рівня методичної роботи, широке впровадження досягнень педагогічної науки й ефективного педагогічного досвіду, науково-теоретичний, загально — культурний рівень учителів, їх психолого-педагогічну підготовку та професійну майстерність.

Керуючись основними документами з питань методичної роботи –  Рекомендаціями щодо організації  і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схваленими листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002 року № 1/9-21.8, „Положенням про організацію методичної роботи” — з метою подальшого вдосконалення діяльності педагогічних працівників школи, покращення рівня та результативності методичної роботи, в школі відпрацьовувалася єдина науково-методична тема „ Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій ”.

Структура методичної роботи школи включає:

 • як колективні (масові) постійно діючі форми роботи, так і колективні періодично діючі форми роботи (педагогічна рада, психолого-педагогічний семінар, науково-практичні конференції, педагогічні читання, методичні оперативні наради тощо);
 • групові форми роботи (методична рада, методичні об`єднання, „Школа молодого вчителя”, семінари – практикуми тощо);
 • індивідуальні форми роботи (самоосвіта, стажування, наставництво, методичні консультації, співбесіди, аналіз уроків тощо).

Основною колективною формою методичної роботи в школі є педагогічна рада, яка є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності закладу та визначення стратегічних напрямків роботи з кадрами, виходячи з нормативних документів і аналізу роботи педколективу. Кожна педрада готується творчою групою вчителів під керівництвом директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи за темою, яка відповідає плану роботи. У 2017-2018 навчальному році педрада розглянула такі питання:

 • підсумки роботи педколективу в 2016–2017 навчальному році, завдання на 2017 – 2018 навчальний рік; визначення стратегії розвитку з урахуванням концептуальних змін в освіті, нових завдань та реальних ресурсів.
 • вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти України; організаційний початок та закінчення навчального року; створення умов для педагогічної адаптації учнів 1-го, 5-го, 10-го класів до навчання (реалізація Концепції 11-річної освіти, Державних стандартів освіти); концепція Нової української школи (участь в експерименті).
 • підвищення фахової майстерності педагога, педагогічні новації в практиці роботи вчителя ;
 • взаємодія школи і сім’ї у вихованні особистості;
 • військово-патріотичне виховання в школі;
 • про охорону безпеки та життєдіяльності школярів;
 • про хід атестації педагогічних працівників;
 • про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників;
 • про проведення державної підсумкової атестації в школі;
 • попередження дитячого травматизму;
 • співпраця вчителя та учня;
 • про виконання рішень педрад тощо.

З початку навчального року  працювала методична рада школи (колегіальний орган педагогічних працівників школи, організований для підвищення їх професійної майстерності), завдання якої полягають у проведенні предметних місячників, вивченні й узагальненні досвіду роботи вчителів, методичних об`єднань,  стажування й наставництво, випуск методичних бюлетенів, на чолі з директором школи Власовою Л.І. До складу її ввійшли  заступник директора з НВР Власко І.В., заступник директора з ВР Забіяка Т.І., вчителі – методисти та старші вчителі– Кривошеєєва Г.Є., Варакута О.В., Самулєєва Н.Б., Тарасенко Т.А., Мазур Р.С., Кошман І.М.

На  засіданнях вирішувалися такі питання:

 • особливості роботи педколективу над методичною проблемою; методичне забезпечення навчального процесу; визначення змісту, форми й методів підвищення кваліфікації педагогів у 2017-2018 навчальному році;
 • про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах;
 • проведення методичної роботи з молодими вчителями та вчителями, які відчувають труднощі в організації НВП;
 • підготовка предметних місячників;
 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та найновіші досягнення психолого-педагогічної науки і ефективного педагогічного досвіду;
 • організація співпраці з ВНЗ; робота з учнями, обдарованими в різних сферах;
 • допомога учнівському самоврядуванню;
 • наукова робота учнів та її організаційно – педагогічне забезпечення й підтримка тощо.

Отже, вся діяльність методичної ради була спрямована на координацію систематичної діяльності педагогічних кадрів, впровадження організаційних інновацій, їх науково-методичне забезпечення.

Протягом навчального року плідно працювали 8 шкільних методичних об`єднання, основними питаннями на яких були: формування в учнів початкової школи орфографічних навичок та вмінь на уроках української й російської мов; утвердження здорового способу життя серед учнів початкових класів; навчально – розвивальне середовище – педагогічна умова формування ціннісного ставлення до навчання в учнів молодших класів; проектні технології: особливості впровадження в початковій школі;  методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін у 10 класі, особливості навчання десятикласників; впровадження інноваційних елементів педагогічної техніки; моніторинг результатів ЗНО та ДПА з предметів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів; розвиток пізнавального інтересу в учнів на уроках та позаурочний час нетрадиційними методами навчання; вивчення та аналіз стану викладання предметів різних циклів, рівня і якості знань, практичних умінь і вихованості учнів; використання тестових завдань як однієї з форм контролю за навчальними досягненнями учнів; упровадження інноваційних технологій у практичну діяльність педагогів школи; вдосконалення НВП через роботу учнівського самоврядування; профілактика та попередження правопорушень і злочинності серед учнівської молоді;  планування й проведення предметних місячників; підготовка й участь у предметних олімпіадах різних рівнів; опрацювання вимог щодо проведення й оформлення ЗНО та  ДПА тощо.

Керуючись тим, що створення чіткої, керованої, гнучкої системи вивчення й впровадження найновіших досягнень науки та педагогічної практики в навчально – виховний процес є одним із найголовніших завдань методичних кабінетів (центрів), наші вчителі спрямовують свою роботу на інтенсивне впровадження нових прогресивних педагогічних ідей, технологій навчання й виховання, досягнень сучасної педагогіки, а також самі діляться власним досвідом через систему семінарів.

Так,  у 2017-2018 навчальному році для вчителів  школи було проведено такі семінари:

— Причини неуспішності і шляхи подолання

(заступники директора з НВР);

 • Ідеї видатного педагога В. Сухомлинського в практику сьогодення (до 100-річчя від дня народження) (адміністрація, вчителі, які атестуються);

— Концепція Нової української школи: знайомство та перші кроки.

Працював протягом року й теоретичний семінар на тему: „Шість кроків до продуктивного навчання”.

На виконання основних положень чинних державних документів педагоги закладу працюють над створенням сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та застосування її здібностей.

Аналіз виконання навчальних програм

На виконання річного плану роботи школи на 2017 — 2018 навчальний рік з метою контролю виконання  робочого навчального плану та  навчальних програм адміністрацією школи здійснена перевірка класних журналів, календарних планів учителів, зошитів для контрольних, лабораторних робіт; проведено аналіз звітів вчителів  щодо виконання навчальних програм протягом  2017-2018 навчального року.

При здійсненні контролю в центр уваги було поставлено  такі  питання:

 • послідовність вивчення навчального матеріалу та дотримання кількості годин, відведених програмою на кожну тему;
 • виконання обов’язкового мінімуму навчальних, практичних, контрольних та лабораторних робіт, передбачених  програмою;
 • стан погодинного фактичного виконання  програм;
 • відповідність вивченого матеріалу  змісту  програми;
 • стан виконання практичних творчих робіт з розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання.

Навчальний  процес у 2017-2018 навчальному році організовано й виконується відповідно до робочого навчального плану та нормативних документів.

Робочий навчальний план школи на 2017-2018 навчальний рік враховував основні вимоги Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», яким запроваджено 11–річний термін здобуття повної загальної середньої освіти, розроблений на реалізацію стратегії Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Контрольно – аналітична діяльність

 

У 2017-2018 навчальному році адміністрацією школи проведено:

 1. щомісячну перевірку ведення ділової документації;

2.здійснено перевірку стану вивчення викладання предметів: історії, фізичної культури, фізики;

 1. наступність у навчанні учнів 5-х класів, адаптації шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються, та інших категорій учителів;
 2. здійснено вивчення виконання програм, Указів Президента, Законів України:

— Закону України «Про охорону дитинства»;

— ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови…»,

— ст. 35 Закону України «Про освіту»;

— Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;

— Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх

навчальних закладах;

— Закону України «Про звернення громадян» тощо.

 

Щомісячно контролювалося відвідування школи учнями. Перевірялися

питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань учителів -предметників, на нарадах при директорі.

Велику допомогу у здійсненні  навчально-виховного  процесу надає шкільна бібліотека.

Фонд підручників становить  20253 примірників; художньої літератури – 6432 примірників.